top of page

ערבות אוטונומית – ערבות "בנקאית" בהינף קולמוס


כולם יודעים מהי ערבות בנקאות ומודעים למשמעות מסירתה.


צד הנדרש למסור ערבות בנקאית כחלק מעסקה, יודע כי הפקיד בידי הצד שכנגד בטוחה משמעותית, אשר בהתקיים התנאים הנקובים בה תזכה את המחזיק בתשלום וודאי, וזאת באופן מיידי וללא צורך בהליכי מימוש נפרדים וללא צורך בנתינת נימוקים, הצגת מסמכים וכו'.

הואיל ובהנפקת הערבות הבנקאית מעורב המוסד הבנקאי, אזי הצד שמוסר את הערבות נדרש "לשריין" את סכום הערבות מראש, דבר אשר גורר באופן טבעי זהירות רבה טרם מסירתה.


הערבות הבנקאית היא למעשה ערבות אוטונומית או התחייבות לשיפוי.


רבים אינם מודעים לאפשרות ליצור ערבות אוטונומית או התחייבות לשיפוי ללא כל מעורבות של בנק אלא רק באמצעות חתימת הערב. באמצעות חתימה על מסמך פשוט לכאורה נוצרת ערבות בעלת אפקט דומה לערבות בנקאית מבחינת העוצמה והמיידיות של המימוש.

על בסיס ערבות אוטונומית או התחייבות לשיפוי עלול החותם על אותה ערבות להיות מחויב באופן מיידי וישיר בכל סכום הערבות כאשר אפשרויות ההגנה שלו כנגד המימוש הנן מצומצמות ביותר.


מדובר בכלי בעל מאפיינים דרקוניים ובעל עוצמה אדירה , אשר בשונה מערבות בנקאית, אינו זוכה לזהירות הנדרשת מצד הערבים.

כל מסמך הכולל בתוכו את המילים "ערבות אוטונומית" או "התחייבות לשיפוי" מהווה תמרור אזהרה אשר מחייב התייעצות עם עו"ד לפני החתימה.


אם כבר נקלעתם לדרישת מימוש של ערבות אוטונומית או התחייבות לשיפוי עליכם לנהל את ההגנה כנגד המימוש בזהירות רבה ותוך הכרת הפסיקה העדכנית בנושא, שאם לא כן יהא זה קשה ביותר להצליח במניעת המימוש.

bottom of page